• Biuletyn Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 91 44 27 124 | Godziny urzędowania: 7:30 - 16:00

Ochrona danych osobowych - O jednostce

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm. – zwane rozporządzeniem RODO.

Tekst rozporządzenia RODO znajduje się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/404

Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe:
Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel.  (91) 44-27-122, fax: (91) 44-27-101
e-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
(Interesanci)

Zgodnie z art. 13, art. 14, art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm., zwanego dalej RODO, Administrator informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń,
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin,
tel. (91) 44-27-100, fax: (91) 44-27-101,
e-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl,
Informacja: tel. (91) 44-27-148


2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Szczecińskim Centrum Świadczeń:
Szczecińskie Centrum Świadczeń
Inspektor Ochrony Danych
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin,
tel. (91) 44-27-122, fax: (91) 44-27-101,
e-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych:
Realizacja zadań, wynikających z przepisów prawa wskazanych w Statucie jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO
- przepisy Statutu jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń, co najmniej 5 lat od roku następnego, po roku w którym dana sprawa była prowadzona.

7. Obowiązek podania danych:
Szczecińskie Centrum Świadczeń przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych.

8. Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi:
Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją zadań statutowych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń – może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

9. Źródło pochodzenia danych osobowych:
Dane osobowe pozyskiwane są od interesantów, osób trzecich oraz innych instytucji (organów) publicznych na potrzeby realizacji zadań statutowych (prowadzonych spraw) przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

10. Pozostałe postanowienia:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą profilowane.

11. Pouczenie:
1. Osoba, której dane dotyczą ma:
a) prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO,
b) prawo sprostowania danych – art. 16 RODO,
c) prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
NIP: 8513082639

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 91 442 7124
Sekretariat
tel. 91 442 7100

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.scs-szczecin.pl - Szczecińskie Centrum Świadczeń 2023
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk