• Biuletyn Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń
 • kontrast strony domyślny
 • kontrast strony białe litery na czarnym tle
 • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
 • rozmiar czcionki na stronie domyślny
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 91 44 27 124 | Godziny urzędowania: 7:30 - 16:00

Bon opiekuńczy Alzheimer 75 - Świadczenia

KOMU PRZYSŁUGUJE BON?

Bon przysługuje Opiekunowi zamieszkującemu na terenie Gminy Miasto Szczecin, udzielającemu wsparcia i opieki Seniorowi, tj. osobie ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera, która na dzień złożenia wniosku ukończyła 75 r. ż. a także w ramach wypłaty II transzy w grudniu 2023 r. ukończy 75 r. ż. oraz spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Szczecin;

 2. jest objęta świadczeniami zdrowotnymi, realizowanymi w formie szpitalnej i/lub ambulatoryjnej i/lub środowiskowej przez lekarza ze specjalizacją z zakresu psychiatrii i/lub neurologii i/lub geriatrii i ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera;

 3. nie jest objęta opieką placówki (instytucji) publicznej lub niepublicznej, zapewniającej opiekę całodobową.

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Opiekun (osoba z rodziny: małżonek, dziecko, wnuk, rodzic, rodzeństwo, synowa, zięć) powinien złożyć wniosek wraz z oświadczeniami oraz załącznikami, tj.:

 1. zaświadczenie od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, że Senior jest objęty świadczeniami zdrowotnymi, zawierające informację dotyczącą rozpoznania choroby z określeniem jednostki chorobowej (jedna z poniższej listy):

 • F00.0 – otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku,

 • F00.1 – otępienie w chorobie Alzheimera w późnym początku,

 • F00.2 – otępienie atypowe i mieszane w chorobie Alzheimera,

 • F00.9 – otępienie w chorobie Alzheimera nieokreślone,

 • G30.0 – choroba Alzheimera o wczesnym początku,

 • G30.1 – choroba Alzheimera o późnym początku,

 • G30.8 – inne postacie choroby Alzheimera,

 • G30.9 – choroba Alzheimera, nieokreślona.

 1. dowód ustanowienia prawnej opieki nad Seniorem, jeśli w tym zakresie zostało wydane prawomocne orzeczenie właściwego sądu dla Opiekuna;

 1. kwestionariusz ankiety;

 1. oświadczenie o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o różnych formach wsparcia realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, skierowanych do osób chorych na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów.

 

Wniosek wraz z załącznikami można składać
od 03.04.2023r. do 30.11.2023r.
w Szczecińskim Centrum Świadczeń.

 

ILE WYNOSI ŚWIADCZENIE?

Świadczenie wypłacane jest w dwóch transzach po 1000 zł. każda:

 • I transza – od dnia 12.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. – Opiekunom, którzy złożyli wniosek do 31 maja 2023 r. i zostali zakwalifikowani do uzyskania świadczenia;

 • II transza – od dnia 11.12.2023 r. do dnia 29.12.2023 r. – Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz Opiekunom, którzy złożą wniosek w terminie do 30 listopada 2023 r.;

 

UWAGA: Jeżeli Senior był beneficjentem świadczenia Bon Opiekuńczy Alzheimer 75 w latach 2019 – 2022 nie ma obowiązku dostarczania aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego diagnozę.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XLVI/1270/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"

 

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
NIP: 8513082639

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 91 442 7124
Sekretariat
tel. 91 442 7100

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.scs-szczecin.pl - Szczecińskie Centrum Świadczeń 2024
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk