• Biuletyn Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń
 • kontrast strony domyślny
 • kontrast strony białe litery na czarnym tle
 • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
 • rozmiar czcionki na stronie domyślny
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 91 44 27 124 | Godziny urzędowania: 7:30 - 16:00

Dodatki mieszkaniowe - Świadczenia

Przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmuje się aktualnie Referat Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych (gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku znowelizowana Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021r., poz. 11). Przede wszystkim ustawa ta reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.


Ważne!!! Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego wprowadzone uchwałą nr XXIX/843/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2021r.


Od 1 lipca 2021 roku na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny potwierdza wysokość ponoszonych przez wnioskodawcę w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.


Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (dotychczas dołączało się dokumenty potwierdzające wydatki z miesiąca, w którym składany był wniosek).


Jaki tytuł prawny uprawnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego?

Zgodnie z art. 2 ustawy,  dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko tym osobom, które tytuł prawny zobowiązuje do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego.


Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
1) domu pomocy społecznej,
2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
3) schronisku dla nieletnich,
4) zakładzie poprawczym,
5) zakładzie karnym,
6) szkole, w tym w szkole wojskowej
– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Jakiej powierzchni użytkowej nie może przekroczyć lokal mieszkalny osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza:
45,5 m2 - dla 1 osoby,
52,0 m2 - dla 2 osób,
58,5 m2 - dla 3 osób,
71,5 m2 - dla 4 osób,
84,5 m2 - dla 5 osób,
91,0 m2 - dla 6 osób.


Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Jakie dochody gospodarstwa domowego kwalifikują do przyznania dodatku mieszkaniowego?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie jest to kwota 2 538,46 zł),

30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie jest to kwota 1 903,85 zł).
 
Co stanowi dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych?

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.


W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.


Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.


W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiąganego w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ustala się, przyjmując dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Roczną wysokość przychodu przyjmuje się jako czterokrotność przychodu osiągniętego przez wnioskodawcę w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.


Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej–jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.


Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i co należy do niego dołączyć?

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można składać:
•    w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kadłubka 12 w godzinach jego pracy,

W aktualnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty można również wrzucić do jednej ze specjalnych urn wystawionych:
•    w siedzibie przy ul. Kadłubka 12 w godzinach pracy,
•    w filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39/40 w godzinach pracy urzędu.

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).


Istnieje możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) poprzez naszą stronę internetową www.swiadczenia.szczecin.pl. Aby możliwym było skorzystanie z platformy ePUAP, koniecznym jest założenie profilu zaufanego. Aktualnie profil zaufany można utworzyć między innymi poprzez bankowość internetową.

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.


 


Podstawa Prawna

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710734/U/D20010734Lj.pdf

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
NIP: 8513082639

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 91 442 7124
Sekretariat
tel. 91 442 7100

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.scs-szczecin.pl - Szczecińskie Centrum Świadczeń 2023
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk