• Biuletyn Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 91 44 27 124 | Godziny urzędowania: 7:30 - 16:00

Świadczenia rodzinne - Wnioski i formularze

Pliki do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego »

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego »

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych »

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy »

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego ( w przypadku kontynuacji urlopu wychowawczego); w przypadku wnioskowania o wypłatę dodatku z tytułu urlopu wychowawczego po raz pierwszy należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy. »

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym »

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka »

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka »

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych »

"STARE" Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. »

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym »

Druk ZUS ERP-6 »

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna »

Zgłoszenie danych o członkach rodzinny uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego »

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dziećmi »

Rachunek bankowy »

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego »

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego »

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych »

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy »

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym »

Druk ZUS ERP-6 »

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna »

Zgłoszenie danych o członkach rodzinny uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego »

Zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego »

Upoważnienie dla rodzica reprezentującego osobę pełnoletnią »

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego »

Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień do świadczeń »

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna »

Świadczenia Rodzinne - dokumenty dodatkowe

Formularz rachunku bankowego »

Oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych/wychowawczych »

"STARE" Świadczenie pielęgnacyjne

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego »

Oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń (koordynacja) »

"NOWE" Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. »

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. »

Druk ZUS ERP-6 »

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna »

Zgłoszenie danych o członkach rodzinny uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego »

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dziećmi »

Rachunek bankowy »

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego »

Oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń (koordynacja) »

Oświadczenie o rezygnacji ze składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych »

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania »

Oświadczenie wnioskodawcy do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytuły samotnego wychowania dziecka »

Rachunek bankowy »

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego »

Oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń (koordynacja) »

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy »

Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka »

Oświadczenie o nie pobieraniu świadczenia w innej gminie »

Rachunek bankowy »

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego »

Zasiłek pielęgnacyjny

Rachunek bankowy »

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego »

Oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń (koordynacja) »

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dziećmi »

Rachunek bankowy »

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego »

Oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń (koordynacja) »

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
NIP: 8513082639

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 91 442 7124
Sekretariat
tel. 91 442 7100

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.scs-szczecin.pl - Szczecińskie Centrum Świadczeń 2024
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk