• Biuletyn Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 91 44 27 124 | Godziny urzędowania: 7:30 - 16:00

Dodatek osłonowy - Świadczenia

Od dnia 4 stycznia 2022 roku w Szczecińskim Centrum Świadczeń przyjmowane będą wnioski o przyznanie dodatku osłonowego.

Jest to jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacane w jednej lub w dwóch równych ratach. Wnioski będzie można składać do 31 października 2022 roku.


Osoby, które złożą wnioski do 31 stycznia 2022 roku, otrzymają wypłatę świadczenia w dwóch równych ratach – pierwszą do dnia 31 marca 2022 roku, drugą do 2 grudnia 2022 roku. Pozostałym osobom, które złożą swoje wnioski od 1 lutego 2022 roku do 31 października 2022 roku, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo, w całości.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej przesyła się informację o przyznaniu dodatku osłonowego.


Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje:
•    gospodarstwom domowym jednoosobowym, których dochód nie przekracza 2.100,00zł,
•    gospodarstwom domowym wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1.500,00 zł na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).


Jaka będzie wysokość świadczenia?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
•    400,00 lub 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
•    600,00 lub 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 
•    850,00 lub 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
•    1150,00 lub 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wysokość dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Większą dopłatę otrzymają osoby ogrzewające dom np. węglem lub innym paliwem stałym.

Minimalna wysokość świadczenia to 20,00 zł.


Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego?

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.


Wnioski w formie papierowej można złożyć:
•    w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kadłubka 12 w godzinach od 7:30 do 16:00.
•    w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Rydla 39/40 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dokumenty będzie można także pozostawić w przygotowanych do tego urnach w Biurach Obsługi Interesanta.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin  (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).

Poniżej zamieszczony jest link do ustawy:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000000101.pdf

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego wysyłana będzie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Informację odebrać można również w siedzibie Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12 wejście I (informacja).

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
NIP: 8513082639

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 91 442 7124
Sekretariat
tel. 91 442 7100

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.scs-szczecin.pl - Szczecińskie Centrum Świadczeń 2022
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk