• Biuletyn Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń
 • kontrast strony domyślny
 • kontrast strony białe litery na czarnym tle
 • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
 • rozmiar czcionki na stronie domyślny
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 91 44 27 124 | Godziny urzędowania: 7:30 - 16:00

Dodatki energetyczne - Świadczenia

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przyznawaniem dodatków energetycznych zajmuje się Referat Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Idea dodatków energetycznych polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej zgodnie z ustawą to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Minister Klimatu ogłasza co roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 maja danego roku do dnia 30 kwietnia następnego roku.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł / miesiąc.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł / miesiąc.

 

Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

 • złożyć stosowny wniosek,
 • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał umowy należy w momencie składania wniosku okazać do wglądu);

Jaka jest podstawa prawna przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Podstawą prawną są:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970540348/U/D19970348Lj.pdf

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133);

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710734/U/D20010734Lj.pdf

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf


Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można składać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kadłubka 12 w godzinach od 7:30 do 15:30.
 • w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Rydla 39/40 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
NIP: 8513082639

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 91 442 7124
Sekretariat
tel. 91 442 7100

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.scs-szczecin.pl - Szczecińskie Centrum Świadczeń 2021
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk